اخبارجهانی | 20کارشناس نجوم برای رویت هلال ماه شوال در یزد مستقر شدند