اخبارجهانی | فوتبالیست شیرازی به تیم ملی نوجوانان فرا خوانده شد