اخبارجهانی | 15 تکواندوکار در اردوی تیم ملی باقی ماندند