اخبارجهانی | عبور از خط دفاعی ایران آسان نخواهد بود