اخبارجهانی | تحقق برابری اجتماعی در سایه سخاوت در پرداخت زکات