اخبارجهانی | برای رفع بیکاری باید واحدهای راکد را احیا کنیم