اخبارجهانی | ناکامی مغرب در میزبانی جام جهانی و مقصری به نام عربستان