اخبارجهانی | برابری اجتماعی در سایه سخاوت در پرداخت زکات