اخبارجهانی | خام فروشی معادن، مانع تبدیل شدن ارزش افزوده به سرمایه است