اخبارجهانی | بیابان زدایی در 7230 هکتار عرصه خراسان شمالی اجرا شد