اخبارجهانی | جام جهانی؛ تعامل مفهوم ملی‌گرایی و جهان وطنی- فائزه طاهری*