اخبارجهانی | 200 میلیارد ریال اعتبار برای شهرستان هریس اختصاص یافت