اخبارجهانی | اشتغالزایی اولویت اصلی استان کرمانشاه است