اخبارجهانی | آتش دامن بلوط زارهای ارتفاعات دهدز را گرفت