اخبارجهانی | فرماندارنوشهربه مجریان طرح های ساحلی برای کاهش غریق هشدارداد