اخبارجهانی | آیین جهانی زرتشتیان در زیارتگاه چک چک اردکان آغاز شد