اخبارجهانی | بازآفرینی، ‌رویکردی‌ جدید در ‌بهسازی شهری همدان