اخبارجهانی | العبادی: عراق متحد از چالش جدید عبور می کند