اخبارجهانی | شادمانی مغربی ها از پیروزی قاطع روسیه بر عربستان