اخبارجهانی | سرمربی عربستان:روسیه فوق العاده و ما بد بودیم