اخبارجهانی | سرمربی عربستان: روسیه فوق العاده و ما بد بودیم