اخبارجهانی | سرزمین فلسطین به یاری خدا به آغوش صاحبانش باز خواهد گشت