اخبارجهانی | سرزمین فلسطین به آغوش صاحبانش باز خواهد گشت