اخبارجهانی | نسا احدی: امیدوارم به جای فکر کردن به مشکلات برای قهرمانی در لیگ بجنگیم