اخبارجهانی | شهرداری بم پیروز داربی کرمان شد و در صدر باقی ماند