اخبارجهانی | اقدام آمریکا درباره قدس حتی توسط دست نشاندگانش قابل دفاع نیست