اخبارجهانی | عبور از خط قرمز مسلمانان جهان / خشتی بر شالوده‌ی رژیمی صهیونیستی