اخبارجهانی | مازنی:دانشجویان منتقد و همسو بنا را بر تعامل بگذارند