اخبارجهانی | اقدام اخیر آمریکا دروازه جهنم را به روی اسرائیل باز کرده است