اخبارجهانی | ثبت اطلاعات ۷۵ میلیون نفر در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت