اخبارجهانی | تبریک رییس جمهور به پاراوزنه برداران کشور