اخبارجهانی | تبریک سخنگوی وزارت خارجه به پاراوزنه برداران کشور