اخبارجهانی | زمینه نابودی سریع‌تر اسرائیل فراهم‌شده است