اخبارجهانی | کرباسچی درباره گزارش 100 روزه نجفی چه گفت؟