اخبارجهانی | آخرین تمرین مراکش قبل از بازی با ایران