اخبارجهانی | غذاهای حجیم، سنگین، پرچرب و سرخ شده مصرف نکنید