اخبارجهانی | برگزاری آخرین تمرین مراکش پیش از دیدار با ایران