اخبارجهانی | روایت زنان و عکاسی جنگ/ یتیم بودن فرهنگ در آبادان