اخبارجهانی | پرده فریب و نمایش ساختگی فدراسیون فوتبال کنار رفت / بازگشت به کشور ثالث