اخبارجهانی | قتل یک زن در تیراندازی مقابل بیمارستان امام علی زاهدان