اخبارجهانی | برگزاری تظاهرات در سرتاسر جهان و فریاد زدن نام «قدس»