اخبارجهانی | قطعنامه پایانی تظاهرات ضد آمریکایی-صهیونیستی در ایران