اخبارجهانی | راه مقابله با تصمیم ترامپ از نظر حداد عادل