اخبارجهانی | عکس/ خروش جهان در برابر تصمیم بیشرمانه ترامپ