اخبارجهانی | عکس/ خروش جهانی در برابر تصمیم بیشرمانه ترامپ