اخبارجهانی | ترکیب روسیه و عربستان برای دیدار افتتاحیه