اخبارجهانی | فیلم/ اولین گل جام جهانی در سبد عربستان