اخبارجهانی | پیزی: روسیه غافلگیر کننده نبود، ما بد بودیم