اخبارجهانی | جهان اسلام دشمنان خود را به خوبی شناخته و هوشیار است