اخبارجهانی | هماهنگی نهادهای حمایتی با بسیج برای ریشه کنی فقر مطلق